Waarom heeft uw organisatie een (anoniem) meldpunt nodig?

Het vertrekpunt is dat ons meldpunt nooit de plaats inneemt van de al bestaande meldregeling. Normaal gesproken gaat een medewerker bijvoorbeeld naar de leidinggevende, vertrouwenspersoon of iemand van de HR-afdeling als deze een melding wilt doen van een onwettige handeling, een klacht of wanneer iemand zich misdragen heeft. Echter lijkt die route soms niet begaanbaar. Bijvoorbeeld als uw medewerker bang is voor vergelding. Het is niet de bedoeling dat het meldpunt in de plaats komt van de gebruikelijke klachten- en meldingsprocedures. Het is een laatste redmiddel, een alternatief voor het geval de gebruikelijke kanalen niet kunnen worden gebruikt of als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Interne meldregeling met meldpunt

Steeds vaker zien we dat er een interne meldregeling wordt ingericht waarbij gebruik wordt gemaakt van een (anoniem) meldpunt: een online meldsysteem waar medewerkers een (anonieme) melding kunnen achterlaten via een website. Ons meldsysteem is bedoeld voor gebruik in situaties waarin rapportage via de normale managementlijnen niet gepast is of niet effectief zal zijn.

Een interne meldregeling

Bent u werkgever en zijn er bij uw organisatie ten minste 50 mensen werkzaam? Dan moet uw organisatie conform de wet een klokkenluidersregeling hebben. Een benaming die wat ons betreft zeer ongelukkig is gekozen. Een klokkenluider is immers een medewerker die naar buiten treedt en de gesignaleerde misstand als het ware van de daken schreeuwt. Hier gaat het nu precies niet om. Het gaat erom dat de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium, van een misstand binnen de organisatie, intern op de hoogte wordt gebracht. Zo wordt erger voorkomen. We spreken dan ook liever over een interne meldregeling.

Wanneer melden bij meldpunt?

Een interne meldregeling is niet gericht op de medewerker die de misstand aan de grote klok hangt, maar op de loyale medewerker die uw organisatie de kans biedt om adequaat op de gesignaleerde misstand te reageren. U moedigt alle medewerkers (en eventueel leveranciers, onderaannemers, etc.) aan alle voorvallen, situaties of vermoedens te melden waarbij duidelijk is dat bepaald gedrag niet overeenstemt met uw waarden. Een en ander duidelijk geformuleerd in bijvoorbeeld de gedragscode, integriteitscode, bedrijfsreglement, huishoudelijk reglement, personeelshandboek, etc. Met een interne meldregeling wordt veel financiële en menselijke schade voorkomen. De drempel om te melden wordt aanzienlijk verlaagd; meer misstanden zullen aan het licht komen.